Skip to content

Foods & Drinks Menus

ម្ហូបអាស៊ី | Asian

ញាំស្វាយ | Green Mango Salad🌶️

32,800 ៛ | $8

ញាំក្រអៅឈូក និងបង្គា | Lotus Prawn Salad 🌶️

36,900 ៛ | $9

សម្លតុំយ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រ | Seafood Tom Yam Soup 🌶️

41,000 ៛ | $10

ឡុកឡាក់សាច់គោ | Beef Lok Lak 🌶️

49,200 ៛ | $12

មីឆាសាច់មាន់ រឺបន្លែ | Stir-Fried Yellow Noodles

with minced chicken or vegetables.

38,950 ៛ | $9.5

បាយឆាសាច់គោ | Beef Fried Rice

41,000 ៛ | $10

បាយឆាគ្រឿងសមុទ្រ | Seafood Fried Rice

45,100 ៛ | $11

បាយឆាឥណ្ឌូនេស៊ី | Seafood Nasi Goreng 🌶️

41,000 ៛ $10

ត្រីសាល់ម៉ុនចៀន និងបន្លែ | Pan-seared Salmon

with sauteed vegetables.

77,900 ៛ | $19

ម្ហូបអឺរ៉ុប​​ | Western

ស្តេកឆ្អឹងជំនីគោនូវែលហ្សេឡង់ជាមួយដំឡូងបារាំង និងបន្លែ | New Zealand Rib-Eye Steak

with French fries and sauteed vegetables.

94,300 ៛ $23

សាឡាដស៊ីស្សា | Caesar Salad

36,900 ៛ | $9

មីអ៊ីតាលី | Pasta

Your choice of Spaghetti, Penne, or Fettuccini.

Your choice of sauce: Carbonara, Mushroom cream, Pesto, Tomato sauce, Bolognese.

41,000 ៛ | $10

ក្លឹបសាំងវិច | Club Sandwich

38,950 ៛ | $9.5

បឺរហ្គឺសាច់គោ | Beef Burger

41,000 ៛ | $10

ភីស្សាម៉ាការីតា | Margherita Pizza

32,800 ៛ | $8

ភីស្សាសាច់ក្រក | Pepperoni Pizza

36,900 ៛ | $9

ភីស្សាគ្រឿងសមុទ្រ | Seafood Pizza

41,000 ៛ | $10

បញ្ជីមុខមហូបខ្ខែរ | Traditional Khmer Cuisine

ពីសៀវភៅតម្រាភោជនាហារ | Inspired by recipes from HRH Samdech Norodom Reaksmey Sophoan's The Culinary Art of Cambodia Book | តម្រាភោជនាហារ.

ភ្លាមាត់ទឹក​ | Plea Mot Tek

fish, basil, grilled coconut, parsley, shrimp paste, lime.

36,900 ៛ | $9

កាពិផៅ | Kapik Phao

shrimp paste, smoked fish, dried shrimp, garlic, shallot, dried chili pepper.

34,850 ៛ | $8.5

សាច់គោញាត់គ្រឿង | Sach Kaur Nheat Kroeung

lemongrass, garlic, shallot, galangal, coriander roots, dried chili pepper, star anise, lard, pork, beef, egg, coconut.

41,000 ៛ | $10

កញ្ចប់ត្រីគ្រឿង | Hamok Trei

snakehead fish, grilled pepper, shallot, garlic, coriander root, coriander leaves, lime zest, black pepper, coconut milk, egg, green onion, cabbage lemongrass.

49,200 ៛ | $12

បាយដំណើបមុខបង្កង | Baydumnoeup Mok Bongkang

sticky rice, coconut milk, tiger prawn, turmeric powder.

49,200 ៛ | $12

ក្តាមគ្រឿង | Crab Au Gratin

crabmeat, dried chiles, shallots, garlic, citronella, lemongrass, romdeng, shrimp paste.

49,200 ៛ | $12

ចាបក្នុងសំបុក | Sparrows In The Nest

broiled sparrows, dried chiles, garlic, shallots, citronella, shrimp paste, lemongrass, grated coconut pulp, romdeng, grated kaffir lime zest.

45,100 ៛ | $11

សាច់មាន់អាំងចង្កាក់ | Chicken Satay

28,700 ៛ | $7

សាច់មាន់បំពង និងដំឡូងបំពង | Chicken Nuggets with French fries

41,000 ៛ | $10

បង្គាអាល់ម៉ុន | Almond Prawn

36,900 ៛ | $9

គួងសាច់បង្គា | Shrimp Spring Rolls

32,800 ៛ | $8

ចៃយ៉បំពង | Deep-fried Vegetable Spring Rolls

28,700 ៛ | $7

ដំឡូងបំពង | French Fries

20,500 ៛ | $5

ផ្លែឈើកាត់ | Fresh Fruit Platter

20,500 ៛ | $5

ការ៉េម | Ice cream (1 scoop)

Vanilla | Mango | Coconut | Strawberry | Chocolate

12,300 ៛ | $3

ខេកភ្នំភ្លើងសូកូឡា | Mondulkiri Chocolate Lava Cake

32,800 ៛ | $8

បង្អែមរសជាតិការ៉ាម៉េល ត្រាវ ជាមួយគ្រីមឈីស Mascarpone | Mascarpone Caramel Taro Mousse

30,750 ៛ | $7.5

បង្អែម Crème Brûlée ផាសិន និងស្រា Kirsch | Passion Kirsch Crème Brûlée

26,650 ៛ | $6.5

បាយដំណើបស្វាយទុំទឹកខ្ទិះស្លឹកតើយ | Mango Sticky Rice

24,600 ៛ | $6

ទឹកក្រឡុក | Shakes & Smoothies

Mango Lassi | Apple Delight | Loomi Loomi

16,400 ៛ | $4

ទឹកផ្លែឈើស្រស់ | Fresh Fruit Juices

Orange | Lime | Lime & Crushed Mint | Mango | Watermelon | Passion Fruit

16,400 ៛ | $4

ភេសជ្ជៈកំប៉ុង​ និងទឹកពិសារ | Soft Drinks and Water

Kulen Natural Mineral Water (330ml)

8,200 ៛ | $2

Kulen Natural Mineral Water (1500ml)

16,400 ៛ | $4

Perrier (750ml)

26,700 ៛ | $6.5

Soda water | Tonic Water | Coke | Diet Coke | Sprite

10,300 ៛ | $2.5

តែ និងកាហ្វេ | Tea & Coffee

Espresso 12,300 ៛ / $3

Double Espresso 14,400៛ / $3.5

Americano 14,400៛ / $3.5

Cappuccino (hot / ice) 16,400 ៛ / $4

Latte (hot / ice) 16,400 ៛ / $4

Tea Selection 14,400 ៛ / $3.5

ស្រាបៀរ | Beer (by the glass)

Blonde Ale | IPA (Siem Reap Craft Beer) 16,400 ៛ / $4

Beer (by the bottle)

Angkor | Tiger | Heineken 18,500 ៛ / $4.5

ស្រាក្រឡុក Cocktails

All our signature cocktails: 26,700 ៛ | $6.5

Slumber Green

Midori, Cointreau, lime juice.

The One

Smirnoff Vodka, Campari, Martini Bianco, lime juice, orange juice, passion fruit juice.

Mango Sling

Vodka, mango, peach liqueur, lime juice, and soda.

Piña Colada

Rum, Malibu, mojito syrup, pineapple juice, lime juice, coconut cream.

Lemongrass & Kaffir Lime Mojito

Dark rum, brandy, brown sugar, lemongrass, kaffir lime, mint, topped up with soda.

Battambang Orange Margarita

Teguila, Grand Marnier, fresh orange juice, lime.

Purple Paddy

Roasted black rice, dried pandan leaf, Seekers gin, Cointreau, honey, lime juice.

Kulen Lychee Martini

Vodka, lychee, peach liqueur, Grand Marnier, lemon juice.

Angkor Wat

Gin, pineapple juice, orange juice, lime juice, syrup, dash of angostura.

Templation Frozen

Gin, rum, triple sec, lime juice, sugar syrup, blue curacao, grenadine syrup

Mondulkiri Passion Mai Tai

Dark rum, white rum, Grand Marnier, passion fruit, pineapple.

Fragrance Smash

Gin, Ma orm leaf, cucumber slices, lime wedge, top up with Tonic

B52

Kahlua, Bailey’s cream, Cointreau.

Blue Hawaii

Rum, Malibu, Blue curacao, Coconut cream, pineapple juice, lime.

Long Island Iced Tea

Gin, rum, vodka, tequila, triple sec, lime top up with coke.

Other classic cocktails are available on request.

ស្រាទំពាំងបាយជូរជាកែវ | By the glass

White

Vina Maipo | Sauvignon Blanc, Chili

20,500 ៛ / $5

William Fevre Petit Chablis | Chardonnay, France

28,700 ៛ / $7

Rosé

Les Forts de Bories-Azeau | Grenache - Syrah - Carignan, France

24,600 ៛ / $6

Red

Vina Maipo | Cabernet Sauvignon, Chili

20,500 ៛ / $5

Moulin De Gassac | Pinot Noir, France

28,700 ៛ | $7

ស្រាទំពាំងបាយជូរជាដប | By the bottle

White

Vina Maipo | Sauvignon Blanc, Chili

98,400 ៛ | $24

The Winery of Good Hope | Chenin Blanc, South Africa

127,100 ៛ | $31

William Fevre Petit Chablis | Chardonnay, France

155,800 ៛ | $48

Gustave Lorentz Alsace Réserve | Riesling, France

213,200 ៛ | $52

Rosé

Les Forts de Bories-Azeau, Grenache - Syrah - Carignan, France

131,200 ៛ / $32

Red

Vina Maipo | Cabernet Sauvignon, Chili

98,400 ៛ | $24

The Winery of Good Hope | Pinotage, South Africa

139,400 ៛ | $34

Moulin De Gassac | Pinot Noir, France

159,900 ៛ | $39

Woodstock Deep Sands | Shiraz, Australia

159,900 ៛ | $39

Arzuaga La Planta | Tempranillo, Spain

168,100 ៛ | $41

Argento Estate Organic | Malbec, Argentina

172,200 ៛ | $42

Santa Cristina Toscana, Merlot - Sangiovese, Italy

172,200 ៛ | $42

Montes Alpha | Cabernet Sauvignon, Chile

221,400 ៛ | $54

Chateau Haut Saint-Brice Saint-Emillion Grand Cru | Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc - Malbec - Merlot - Petit Verdot, France

287,000 ៛ / $70

Beringer Knights Valley | Cabernet Sauvignon, USA

401,800 ៛ / $98

Sparkling & Champagne

Dea Del Mare Prosecco | Italy

143,500 ៛ / $35

Jacques Picard Brut Champagne | France

348,500 ៛ / $85

Laurent-Perrier 'La Cuvée' Brut Champagne | France

483,800 ៛ / $118

ឥឡូវនេះសណ្ឋាគារធេមផ្លេសិន កំពុងណែនាំម្ហូបចំនួន ៥មុខ ដកស្រង់ចេញពី តម្រាភោជនាហារ ដែលជាព្រះរាជនិពន្ធរបស់ព្រះរាជកន្និដា រស្មី សោភ័ណ។

ចំណូលដែលទទួលបានពីអាហារពេលល្ងាចនេះ (៤០ ដុល្លារក្នុងម្នាក់) នឹងត្រូវបរិច្ចាកជូនទៅមូលនិធិស្ត្រី សម្តេច រស្មី សោភ័ណ ទាំងស្រុង។​​ មូលនិធិស្រ្តី សម្តេចរស្មីសោភ័ណ មូលនិធិស្រ្តី សម្តេចរស្មីសោភ័ណ.

Good Food, Good Deed


Templation Angkor Resort is now presenting every weekend a 5-course Degustation Menu based on recipes from 'The Culinary Art of Cambodia' by Princess Rasmi Sobbhana.

Fares (40 USD per person) will entirely go to the founding of the Samdech Reaksmey Sobbhana Scholarship.​​

ធ្វើការកក់តាម | Reservation by email or +855 12 233 350.

សូមជូនដំណឹងដល់ក្រុមរបស់យើងអំពីអាឡែរហ្សីអាហារ ឬការកម្រិតរបបអាហារ

KIndly inform our team about any food allergies or dietary restrictions.

តម្លៃមិនរួមបញ្ចូលថ្លៃសេវា 10% ទេ។

Prices do not include 10% service charge.

សូម្រូរស័ព្អៅអលេ 536 សាំរប់ការរម្ មង់អៅបន្ប់

Please dial 536 for room service in your suite or villa.